Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

 
PROJEKT ADAPTACJI GÓRSKIEJ
 
Nadleśnictwo Sucha uczestniczy w projekcie:
 
"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"


Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł

Wartość działań planowanych do wykonania w ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Sucha wynosi 11 060 500,00 zł

 

********************************************************************************
 

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ODPŁYWU WÓD OPADOWYCH NA TERENACH GÓRSKICH. ZWIĘKSZENIE RETENCJI I UTRZYMANIE POTOKÓW ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIMI INFRASTRUKTURY W DOBRYM STANIE

 
Nadleśnictwo Sucha jest jednym z nadleśnictw realizujących na swoim terenie projekt „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie". Projekt ten łączy aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej kładąc zdecydowany nacisk na realizację niewielkich inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich.
Projekt realizowany był w kilkudziesięciu nadleśnictwach Polski południowej w latach 2007-2015. Źródło finansowania stanowiła III oś priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności). 
W ramach projektu na terenie nadleśnictwa zrealizowane zostały następujące zadania: 
- budowa szlaków zrywkowych typu "dylówka" w leśnictwach Mucharz, Budzów, Lachowice, Jasień i Juszczyn
- przebudowa przepustów okularowych na mosty - dwa obiekty /po jednym w leśnictwie Wełcza i Budzów/ 
 
 
Dylówka w leśnictwie Jasień.             Mostek w leśnictwie Budzów

 
********************************************************************************
ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY ORAZ WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH
 
W ramach Programu Rozwoju Operacyjnego Wiejskich 2007-2013 Nadleśnictwo Sucha realizowało dwa projekty w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" schemat „I. Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa". W wyniku realizacji tych projektów powstała jedna nowa droga leśna w leśnictwie Czarna Hala oraz została zmodernizowana  leśna droga w leśnictwie Budzów. 
  
  Droga w leśnictwie Czarna Hala

Nadleśnictwa i inne